A. TERMES GENERALS D’UTILITZACIÓ I CONDICIONS D’ÚS

I. Identificació del titular de l’espai web
La web www.anglesbuxeda.com (en endavant, la “Web”), pertany a ANGLES BUXEDA ADVOCATS S.L.P (en endavant, la “Companyia”), la qual en té la titularitat.
Dades de la Companyia:
Domicili social: Av. Diagonal, 534, 2º 2ª – 08006 Barcelona.
Telèfon: 93. 414. 62. 04
A/e: info@anglesbuxeda.com
C.I.F: B- 61558037
Dades registrals: societat limitada, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 30378, foli 148, fulla B174572, Inscripció 1a; inscrita en el Registre de Societats Professionals amb el número 286 de l’ Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona.

II. Objecte
A continuació s’estableixen els termes i les condicions que regulen l’accés i ús de la web www.anglesbuxeda.com (en endavant, “Termes i Condicions Generals”), pàgina web de la Companyia. Aquests Termes i Condicions Generals són de caràcter general i regulen el contingut de la Web en el seu conjunt. No obstant això, algun servei o contingut específic de la Web pot requerir pel seu accés i ús l’acceptació d’uns termes i condicions particulars per part de l’usuari.
S’entendrà com a usuari qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi els continguts i/o serveis que es puguin trobar a la Web en tot moment. D’ara endavant, es farà referència a l’usuari d’aquesta Web com a “Usuari”.
Tots els Usuaris accepten estar sotmesos als Termes i Condicions Generals vigents en cada moment sense cap condició o reserva.
En tot cas, es presumeix que l’accés i l’ ús de la Web i, per tant, l’acceptació dels Termes i Condicions Generals, inclosa la política de privacitat i qualsevol altres termes i condicions particulars que puguin incloure apartats o serveis específics de la Web, és realitzat per persones més grans de 18 anys o, en el cas de menors d’edat, tutelades, és a dir, que actuen sota la deguda supervisió del tutor o responsable legal.

Els continguts que la Companyia posa a disposició de l’ Usuari a través de la Web podran estar regulats per termes i condiciones particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre els Termes i Condicions Generals. Tanmateix, l’ Usuari queda sotmès a les corresponents condicions particulars que en el seu cas siguin aplicables.

Els continguts i serveis oferts per la Companyia són de naturalesa canviant i, per tant, la Companyia es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, sense previ avís , el contingut de la Web així com aquests Termes i Condicions Generals (i particulars) per ajustar-los al nou contingut. Conseqüentment, l’ Usuari reconeix i accepta l’obligació de revisar i complir els Termes i Condicions que es trobin vigents en tot moment.

III. Utilització de la pàgina Web
La Web de la Companyia en cap cas constitueix una font de assessorament legal ,ni de cap altre tipus per a l’ Usuari.
a. Accés i ús
L’ Usuari es conscient i accepta voluntàriament que l’ús de la Web es realitza, en tot cas, única y exclusivament sota la seva responsabilitat.
L’accés a la Web és de caràcter lliure i gratuït (mentre les condicions particulars no disposin el contrari) i no cal registrar-s’hi per accedir als continguts generals. No obstant això, poden haver –hi apartats que ho requereixin. Tanmateix, també pot ser necessari que l’Usuari faciliti dades de caràcter personal quan lliurement vulgui fer ús de serveis oferts que així ho requereixin. Les dades que faciliti l’Usuari en qualsevol dels apartats que es trobin dins la Web quedaran sotmeses a la política de privacitat de la companyia. En tot cas, quan l’Usuari opti per registrar-se en qualsevol dels apartats o serveis que pugui oferir la Web, aquest es compromet a indicar la informació requerida, que haurà de ser verídica i lícita.

En el supòsit que la Companyia proporcioni a l’Usuari una contrasenya, escollida o no per l’Usuari, aquest últim se’n fa responsable i es compromet a fer-ne un ús exclusiu i mantenir-la en secret, fent ús de la diligència necessària per custodiar-la i evitar que sigui coneguda per tercers que puguin suplantar-ne la identitat.
En el supòsit que l’Usuari detecti que s’ha fet un ús no autoritzat de la seva contrasenya o tingui consciència que l’ha perduda, aquest es compromet a notificar l’incident corresponent de forma immediata a la Companyia mitjançant els enllaços destinats expressament a aquest efecte o a l’adreça info@anglesbuxeda.com. En cap cas la Companyia es fa responsable de l’ús de la contrasenya per part de tercers no autoritzats ni de la pèrdua d’aquesta per part de l’Usuari.

L’Usuari de la Web es compromet a fer un ús d’aquesta i dels seus continguts i serveis d’acord amb els Termes i Condicions Generals (i, en el seu cas, particulars), així com a respectar i complir en tot moment la llei i qualsevol disposició normativa vigent i aplicable. Igualment, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la Web, especialment pel que fa a qualsevol apartat on se li permeti participar, en el qual regiran també els principis de bona fe i de respecte als altres usuaris, la Companyia i qualsevol altre tercer.
Igualment, l’ Usuari es compromet, en la utilització de la Web, a no adoptar cap conducta que pugui danyar la imatge, els drets o els interessos de la Companyia.

Queda prohibit l’ús i l’ accés a la Web mitjançant qualsevol aplicació, programa informàtic o sistema anàleg que pugui malmetre o obstaculitzar-ne el normal funcionament, incloent-hi l’alteració, l’eliminació o el bloqueig dels continguts i serveis que s’hi ofereixen, o de qualsevol altre mecanisme que els pugui afectar, especialment aquells que puguin comportar la privació de l’accés i ús a la Web, o qualsevol part d’aquesta, a tercers.
Queda igualment prohibit l’accés a la Web mitjançant programes o altres mecanismes informàtics que, de forma voluntària o involuntària, puguin resultar en una sobrecàrrega dels recursos utilitzats per la Companyia per mantenir la Web accessible al públic i/o que permetin un accés no autoritzat als apartats de la Web no accessibles al públic en general o al sistema informàtic en què es troba allotjada, de manera que puguin introduir virus o altres programes maliciosos o scripts que causin errors en el sistema informàtic esmentat o en el funcionament de la Web.
Per la seva part, la Companyia adopta mesures raonablement adequades que tenen per finalitat detectar i evitar la existència de virus. No obstant aquest fet, l’ Usuari ha de ser conscient que aquestes mesures de seguretat no son completament infal•libles, i per tant, la Companyia no pot assegurar la inexistència de virus o altres programes maliciosos o scripts que puguin causar errors en el sistema informàtic de l’Usuari.

b. Continguts
Els continguts que la Companyia posa a disposició de l’ Usuari a la Web contenen informació provinent de fonts pròpies i de tercers.
Els continguts de la Web son de caràcter merament informatiu, i en cap cas constitueixen un assessorament jurídic, ni de cap altre tipus. La Companyia declara que la informació continguda a la Web no pot considerar-se com una alternativa al assessorament jurídic i per això, desaconsella a l’Usuari la presa de decisions basades en la informació continguda a la Web. En aquest sentit, l’ Usuari accepta i reconeix que la informació recollida en els continguts de la Web es insuficient per prendre decisions de qualsevol naturalesa.
c. Drets de propietat intel•lectual i industrial
Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual dels continguts de la Web, inclosos imatges, vídeos, textos, dissenys, aplicacions, programes, codis, etc., pertanyen a la Companyia o aquesta està autoritzada degudament pel titular per fer-ne ús en aquesta Web. Els Termes i Condicions Generals no constitueixen en cap cas una cessió de cap dret de propietat intel•lectual ni industrial de la Web ni de cap dels elements que la integren.

S’autoritza l’Usuari a visualitzar, copiar, imprimir, guardar en qualsevol format i suport els continguts de la Web, sempre que es realitzi únicament i exclusivament per a ús personal i privat i no amb la finalitat de desenvolupar activitats comercials o professionals.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, modificació, distribució, comunicació pública, o la utilització de qualsevol tipus, per qualsevol mitjà o procediment, dels continguts que es trobin a la Web, excepte en els casos legalment permesos o en que la Companyia prèviament i expressament ho autoritzi per escrit.

Sens perjudici del que s’ha esmentat, diversos continguts o serveis de la Web poden especificar uns termes i condicions d’ús que siguin més o menys restrictius, els quals prevaldran en relació amb el contingut o servei afectat per aquests.

La Companyia únicament autoritza a referenciar els continguts que apareixen a la Web en d’altres webs o comunicacions, sempre que aquestes webs o comunicacions mantinguin el principi de bona fe i respecte i compleixin plenament amb la legislació vigent i la resta de Termes i Condicions, especialment pel que fa a la prohibició de reproducció dels continguts que es mostren a la Web, amb finalitats diferents de les permeses en aquests Termes i Condicions, sense l’autorització expressa i prèvia per escrit de la Companyia.

L’ Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre la pàgina Web, titularitat de la Companyia o de tercers.

d. Enllaços a llocs web o continguts de tercers
La Companyia no es fa responsable dels continguts, serveis, scripts, funcionalitats i altres condicions tècniques que l’Usuari pugui trobar fora de la Web, però que siguin accessibles mitjançat els enllaços que s’hi puguin trobar. Aquests enllaços tenen un caràcter merament informatiu per a l’Usuari i aquest és lliure de seguir-los segons el seu criteri exclusiu. En cap cas es pot considerar que la Companyia manifesta una aprovació, opinió, o qualsevol altre manifestació en relació a tot allò que es pugui trobar en els enllaços esmentats fora de l’espai de la Web.

L’ Usuari, i en general qualsevol persona (física o jurídica) que tingui la intenció de establir un hiperenllaç des de el seu lloc web a la Web, necessitarà la autorització prèvia i per escrit de la Companyia. La Companyia es reserva el dret a prohibir, eliminar o inutilitzar, en qualsevol moment, qualsevol hiperenllaç a la seva Web.

e. Responsabilitat
La Companyia es compromet a fer tot el possible per mantenir el funcionament de la Web en condicions òptimes d’ús, així com a evitar errors de servidor, de programació i dels continguts i serveis que s’hi ofereixen. No obstant això, la Companyia no assumeix cap responsabilitat respecte els errors eventuals que puguin sorgir o aparèixer i, per tant, no garanteix la plena funcionalitat, ni els continguts i/o serveis que la Web ofereix.

Sens perjudici del que s’ha esmentat, la Companyia garanteix que voluntàriament la Web no incorporarà programari maliciós (malware), virus i altres scripts o programes de naturalesa maliciosa i es compromet a informar, mitjançant la política de privacitat, de tot l’ús d’aplicacions i d’altres programes, scripts, etc. que recullin dades de l’Usuari que puguin ser objecte de tractament posterior.

La Companyia informa l’Usuari que diversos continguts i/o serveis oferts dins la Web poden ser proveïts per tercers i que, per tant, per accedir-hi o fer-ne ús l’Usuari també n’haurà d’acceptar els termes i les condicions (dels tercers). En tot cas, l’Usuari allibera de tota responsabilitat la Companyia respecte de totes aquelles qüestions vinculades a continguts i/o serveis de tercers que s’identifiquin expressament com a tercers .
La Companyia pot citar, mostrar i referir-se a manifestacions, publicacions i altres informacions o materials gràfics o audiovisuals de tercers, i no es fa responsable de la veracitat, el rigor, l’opinió i la qualitat d’aquests.
En tot cas, la Companyia no es fa responsable dels diversos danys i perjudicis que pugui ocasionar la discontinuïtat del serveis, continguts i funcionalitat de la Web, així com tampoc de qualsevol altra anomalia que presenti la Web, inclosos virus, programari maliciós (malware), scripts i programes maliciosos que resultin de la interferència no autoritzada de tercers o de tercers autoritzats que siguin víctima d’interferències d’altres tercers.


IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
D'acord amb el que estableix el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, l'informem que ANGLÈS & BUXEDA ADVOCATS SLP, amb NIF B61558037 i domicili social a (08006) Barcelona, ​​Avinguda Diagonal, núm 534 2n 2a és el Responsable del tractament de les dades personals que pugui facilitar a la companyia, i podrà posar-se en contacte amb el Responsable de Protecció de dades a través del correu electrònic: proteccion.datos@anglesbuxeda.com. D'acord amb el que estableix la normativa aplicable, les dades de caràcter personal tractades per nosaltres s'inclouen en fitxers i bases de dades de titularitat de ANGLÈS & BUXEDA ADVOCATS S.L.P., i responen a diferents finalitats.

FINALITAT I LEGITIMACIÓ:
 • Enviament de comunicacions comercials i promocionals: Consentiment.
 • Gestió de la relació contractual i precontractual amb els clients: Compliment d'una relació contractual.
 • Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si vostè ho demana: Obligació legal.
 • Funcionament del nostre lloc web / aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals, així com la realització d'estadístiques: Interès legítim.
 • Compliment nostres deures i obligacions de naturalesa legal respecte de manteniment de dades, així com per poder donar compliment a qualsevol requeriment d'informació cursat per una autoritat competent: Obligació legal.
Les categories de dades tractades són les següents:
 • Dades d'identificació.
 • Codis o claus d'identificació.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Informació comercial.
 • Informació econòmica.
 • Informació relativa a les matèries d'assessorament legal.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les dades facilitades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que ens presti el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades. Les dades recollides són les adequades per a les diferents finalitats descrites.
Les seves dades seran conservades mentre siguin necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats i per al manteniment de la relació contractual entre el client i el professional. Un cop finalitzada aquesta prestació, seran conservades durant els terminis legalment exigits.
Respecte a la remissió de comunicacions comercials via correu electrònic, indefinidament fins que no ens manifesta el contrari.
Les seves dades han estat recollides per diverses finalitats diferents que ens obliguen a conservar-les durant els terminis necessaris per al desenvolupament de les finalitats abans relacionades.
El tractament de les seves dades per part de ANGLÈS & BUXEDA ADVOCATS S.L.P. s'empara en la sol·licitud dels serveis posats a la seva disposició o, si s'escau, en el consentiment que se li sol·liciti per a finalitats determinades, i que podrà retirar en qualsevol moment. No obstant, en cas de revocar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

DESTINATARI
Les dades personals facilitades no seran comunicades a tercers, llevat (i) d’ obligació legal, (ii) que això sigui necessari per a la prestació dels serveis sol·licitats o (iii) quan hagués acceptat expressament la seva comunicació. En ambdós supòsits, serà degudament informat d'aquesta possibilitat abans de procedir a la comunicació de les seves dades personals.
Serà responsabilitat de qui faciliti les dades a ANGLÈS & BUXEDA ADVOCATS S.L.P. que aquests siguin verdaderes exactes, completes responent de la seva veracitat així com col·laborar amb ANGLÈS & BUXEDA ADVOCATS S.L.P. per a les dades facilitades estiguin actualitzades en tot moment.

DRETS
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades pot enviar un escrit al domicili a la direcció de correu electrònic abans relacionades, amb la referència "Protecció de Dades", adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:
 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades.
 • Obtenir de ANGLÈS & BUXEDA ADVOCATS S.L.P. la limitació del tractament de les dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan l'interessat consideri que ANGLÈS & BUXEDA ADVOCATS S.L.P. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.
SEGURETAT

ANGLÈS & BUXEDA ADVOCATS S.L.P. tractarà les seves dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat dels seus dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

ÚS DE COOKIES:
El web utilitza una sèrie de cookies pròpies i de tercers que recaven informació durant la navegació de l'usuari de la web per tal de millorar la seva experiència durant la mateixa.
En l'apartat de "política de cookies" llistem una relació de les cookies utilitzades per la web que queden emmagatzemades en el terminal que utilitza l'usuari per a poder accedir i navegar per la mateixa. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

V. POLÍTICA DE COOKIES

​- Què és una Cookie?
Les cookies són breus paquets d'informació que envien els servidors d'un lloc web al navegador de l'usuari amb dades sobre la seva navegació prèvia.
Per a què s'utilitzen les cookies a aquest lloc web?
Les cookies són una part essencial de com funciona el nostre lloc web (www.elnacional.cat). L'objectiu principal de les nostres cookies és millorar la seva experiència en la navegació i en futures visites.

Qui utilitza la informació emmagatzemada en les cookies?
La informació emmagatzemada a les Cookies del nostre lloc web és utilitzada exclusivament per nosaltres, a excepció d'aquelles identificades com a " cookies de tercers", que són utilitzades i gestionades per entitats externes per proporcionar-nos serveis sol·licitats per nosaltres per millorar els nostres serveis i l'experiència del usuari en navegar en el nostre lloc web. Els principals serveis per als quals s'utilitzen aquestes " cookies de tercers" són l'obtenció d'estadístiques i la gestió de publicitat.

- Les cookies emmagatzemen dades personals?
Les cookies poden emmagatzemar informació de l'usuari de caràcter personal. Com a informació de caràcter personal s'entén qualsevol informació sobre una persona física com per exemple un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica , cultural o social d'aquesta persona. En aquest cas el tractament de les seves dades es realitzarà en compliment al que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades i l'interessat podrà trobar tota la informació a la Politica de Privacitat.

- Com puc evitar l'ús de Cookies en aquest lloc web?
Si vostè prefereix evitar l'ús de cookies en aquesta pàgina, tenint en compte les limitacions anteriors, vostè ha de, en primer lloc, desactivar en el seu navegador l'ús de cookies i, en segon lloc, eliminar les cookies guardades al teu navegador associades a aquest lloc web de la manera que s'indiqui en cada cas. Aquesta possibilitat d'evitar l'ús de cookies pot ser duta a terme per vostè en qualsevol moment.
Per restringir, bloquejar o esborrar les cookies d'aquest lloc web pot fer-ho, en qualsevol moment a la Politica de Privacitat.
En qualsevol cas, es podrà utilitzar l'ús de cookies quan es denegui el consentiment en el moment d'accés a la web o de forma específica quan es requereixi d'una autorització expressa per a l'accés a determinat contingut.

- Quines Cookies utilitza aquest lloc web i per a quines finalitats?
A continuació es descriurà el tipus de cookies que utilitzem i incloem un quadre amb les cookies utilitzades per aquest lloc web, juntament amb la informació sobre el propòsit, durada i gestió de cada un d'ells:
 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades,
 • identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com ara serien l'idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual s'accedeix al servei, la configuració regional des d'on s'accedeix al servei, etc.
 • Cookies d'anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei.

 • Les cookies utiltizades en aquest lloc web són les seguents:
  • sVSession
  • hs
  • incap_visid
  • nibi_(ID)
  • xsrof_token
  • smSession
  • cookieconsent_status
  * Aquesta enumeració de cookies estarà subjecte a actualitzacions a mesura que es vagin incorporant l'ús de noves cookies o que se suprimeixin l'ús de les actuals. Per això caldrà que revisi aquesta política de cookies periòdicament amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre el tipus de cookies utilitzades i les seves finalitats.

  VI. Llei aplicable i jurisdicció
  Qualsevol qüestió relativa a la interpretació, el compliment i la validesa dels Termes i Condicions Generals (i particulars) que pugui sorgir entre l’Usuari i la Companyia s’analitzarà d’acord amb els mateixos Termes i Condicions, en primer lloc, i la normativa catalana, en segon, i subsidiàriament l’espanyola, d’aplicació en tot moment.